Paquets de treball

El projecte està dividit en onze paquets de treball (PT), cadascun dels quals es refereix a un conjunt d’objectius principals que han d’aconseguir-se finalment per a la realització del projecte. La consecució dels objectius de cada paquet de treball està garantida per la definició de les tasques corresponents que es duran a terme en el context del paquet de treball.

Paquets de traball

El projecte està dividit en onze paquets de treball (PT), cadascun dels quals es refereix a un conjunt d’objectius principals que han d’aconseguir-se finalment per a la realització del projecte. La consecució dels objectius de cada paquet de treball està garantida per la definició de les tasques corresponents que es duran a terme en el context del paquet de treball.

 

Paquet 01

COORDINACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES

 • Seguiment i control eficaços dels costos i el calendari;
 • Establir mecanismes eficients de coordinació i comunicació amb tots els participants en el projecte;
 • Actualització dels plans cada any en funció de les noves necessitats i coneixements;
 • Definir i supervisar les normes de qualitat que han de complir els resultats finals i els productes del projecte.

1.1 Control administratiu i financer

1.2 Coordinació del PT

1.3 Gestió de la comunicació interna

1.4 Gestió de riscos

1.5 Gestió de la qualitat

Paquet 02

REQUISITS I PROTOCOLS DEL PROJECTE

 • Clasifiació i definició de les especificacions funcionals i tècniques de la plataforma BALLADEER, els requisits en termes de clínica, programari i maquinari, seguretat i privacía, protocols de detecció de TDAH etc;
 • Disseny dels protocols d’avaluació de forma orientada als objectius i es crearan plans per al seu desplegament amb èxit.

2.1 Anàlisi dels requisits del projecte

2.2 Anàlisi i disseny de protocols de detecció del TDAH

2.3 Disseny d’experiments de detecció del TDAH

2.4 Selecció del grup d’edat

Paquet 03

SMART XR PER A LA DETECCIÓ DEL TDAH

 • Diagnòstic del  TDAH mitjançant entorns de realitat estesa.
 • Personalització del diagnòstic del  TDAH mitjançant el processament de dades de l’activitat cerebral / fisiològica durant la realització de proves de realitat estesa.
 • Disseny i implementació d’entorns de realitat estesa que cobreixen una nova via integrada de salut i atenció per al diagnòstic del TDAH.
 • Diseño e implementación de entornos de realidad extendida que cubren una nueva vía integrada de salud y atención para el diagnóstico del TDAH.

3.1 Disseny i implementació de videojocs XR

3.2 Disseny i implementació del sistema d’electroencefalografia (EEG)

3.3 Disseny i implementació de la API de serveis RESTful per a Smart XR per al TDAH

Paquet 04

PROCESSAMENT DE SENYALS I ACTIVITAT CEREBRAL

 • Desenvolupament de nous algorismes de processament de senyals per a l’anàlisi de totes les modalitats: càmeres de vídeo, gestos i expressions facials, mesurament inercial (IMU) vestibles com a acceleròmetres, dispositiu EEG etc.
 • Detectar paràmetres crítics del senyal. Això pot afectar les taxes de mostreig, la configuració geomètrica, l’amplificació i l’optimització del prefiltrado. 

4.1 Processament de senyals de EEG

4.2 Disseny i implementació de la API de serveis RESTful per al processament de senyals

Paquet 05

ANÁLISI DE BIG DATA PER AL TDAH

 • Definició de l’emmagatzematge de les dades recollides en els Data Lakes;
 • Desenvolupament de la API REST perquè els dispositius emmagatzemen dades en els llacs de dades;
 • Processament de dades en temps real;
 • Disseny de magatzem de dades per a emmagatzemar i analitzar les dades recopilades;
 • Disseny del procés ETL per a poblar el magatzem de dades.

5.1 Definició dels llacs de dades

5.2 Disseny i implementació de la API de serveis RESTful per a Big Data Analytics

5.3 Creació d’un magatzem de dades

5.4 Definició i implementació de processos d’Extracció-Transformació-Càrrega

Paquet 06

SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS I VISUALITZACIÓ PER A INTERESSATS EN EL TDAH

 • Identificació de les dependències i preocupacions creuades entre els objectius de les parts interessades;
 • Definició dels indicadors clau de rendiment del sistema (KPI).

6.1 Definició d’indicadors clau de rendiment per al diagnòstic del TDAH

6.2 Disseny i implementació de quadres de comandament per a augmentar l’alfabetització sanitària

6.3 Disseny i implementació de quadres de comandament per a l’avanç de la competència en els serveis sanitaris orientats a les dades

Paquet 07

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL PER AL TDAH

 • Anàlisi d’algorismes predictius d’aprenentatge automàtic (ML) per a tractar les dades recollides (per exemple, EEG, seguiment ocular);
 • Implantació de models de LD centrats en el diagnòstic i la prevenció del TDAH;
 • Avaluació inicial del rendiment dels models ML de TDAH;
 • Desenvolupament de processos en el núvol per a (re)entrenar  models ML personalitzats per al TDAH.

7.1 Anàlisi dels algorismes d’aprenentatge automàtic

7.2 Desenvolupament i entrenament d’algorismes d’aprenentatge automàtic per al TDAH

7.3 Reentrenament automàtic d’algorismes de Machine Learning per a TDAH

7.4 Disseny i implementació de la API de serveis RESTful per a la Intel·ligència Artificial

Paquet 08

INTEGRACIÓ I DESPLEGAMENT DE LA PLATAFORMA DE BIG DATA I IA

 • Definició d’una nova arquitectura d’integració RESTful;
 • Implementació de mètriques i indicadors per a detectar la deterioració de la qualitat en l’Arquitectura de Serveis FAIR.
 • Desenvolupament d’eines, catàlegs de dades i especificacions per a donar suport a les dades FAIR;
 • Definició i implementació d’un procés d’alliberament continu per al desplegament de l’arquitectura.

8.1 Especificació de l’arquitectura d’integració i desplegament de programari RESTful

8.2 Identificació i detecció del deute tècnic rellevant en solucions i tecnologies

8.3 Desenvolupament d’eines, especificacions i catàlegs de dades per a donar suport als procediments d’interoperabilitat FAIR

8.4 Definició i implementació d’un procés d’alliberament continu per al desplegament de l’arquitectura d’integració i la garantia de qualitat contínua.

Paquet 09

AVALUACIÓ DE LA DETECCIÓ DEL TDAH EN XR

 • Valoració clínica de la nova forma BALLADEER de detecció del TDAH per part dels clínics de neurologia i psicologia;
 • Determinar la usabilitat, gratificació, motivació i acceptació dels dispositius tecnològics en les parts interessades del projecte.

9.1 Avaluació clínica dels resultats experimentals

9.2 Avaluació tecnològica dels resultats experimentals

9.3 Proposta de recomanacions per a la detecció del TDAH en la RX

Paquet 10

EXPLOTACIÓ, COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

 • Promoure i demostrar les capacitats del sistema;
 • Difondre les capacitats i altres resultats científics notables en les conferències i revistes adequades.

10.1 Comunicació i difusió

10.2 Explotació dels resultats

10.3 Pla de gestió de la propietat intel·lectual

Paquet 11

QÜESTIONS ÈTIQUES I JURÍDIQUES I PRIORITATS TRANSVERSALS

 • Garantia del tractament de les dades sanitàries conforme a la llei i a l’ètica;
 • Aplicació efectiva dels requisits ètics relatius a la investigació de la IA en el sector sanitari;
 • Proporcionar assistència jurídica en el procés de comercialització de l’eina de suport a la decisió clínica;
 • Garantir un enfocament del projecte basat en les ciències socials.

11.1 Tractament de dades sanitàries conforme a la llei i l’ètica

11.2 Qüestions de gènere

11.3 Qüestions de ciència socioeconòmica i humanitats

11.4 Qüestions de ciència oberta

Paquet 01

COORDINACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES

 • Seguiment i control eficaços dels costos i el calendari;
 • Establir mecanismes eficients de coordinació i comunicació amb tots els participants en el projecte;
 • Actualització dels plans cada any en funció de les noves necessitats i coneixements;
 • Definir i supervisar les normes de qualitat que han de complir els resultats finals i els productes del projecte.

1.1 Control administratiu i financer

1.2 Coordinació del PT

1.3 Gestió de la comunicació interna

1.4 Gestió de riscos

1.5 Gestió de la qualitat

Paquet 02

REQUISITS I PROTOCOLS DEL PROJECTE

 • Clasifiació i definició de les especificacions funcionals i tècniques de la plataforma BALLADEER, els requisits en termes de clínica, programari i maquinari, seguretat i privacía, protocols de detecció de TDAH etc;
 • Disseny dels protocols d’avaluació de forma orientada als objectius i es crearan plans per al seu desplegament amb èxit.

2.1 Anàlisi dels requisits del projecte

2.2 Anàlisi i disseny de protocols de detecció del TDAH

2.3 Disseny d’experiments de detecció del TDAH

2.4 Selecció del grup d’edat

Paquet 03

SMART XR PER A LA DETECCIÓ DEL TDAH

 • Diagnòstic del  TDAH mitjançant entorns de realitat estesa.
 • Personalització del diagnòstic del  TDAH mitjançant el processament de dades de l’activitat cerebral / fisiològica durant la realització de proves de realitat estesa.
 • Disseny i implementació d’entorns de realitat estesa que cobreixen una nova via integrada de salut i atenció per al diagnòstic del TDAH.

3.1 Disseny i implementació de videojocs XR

3.2 Disseny i implementació del sistema d’electroencefalografia (EEG)

3.3 Disseny i implementació de la API de serveis RESTful per a Smart XR per al TDAH

Paquet 04

PROCESSAMENT DE SENYALS I ACTIVITAT CEREBRAL

 • Desenvolupament de nous algorismes de processament de senyals per a l’anàlisi de totes les modalitats: càmeres de vídeo, gestos i expressions facials, mesurament inercial (IMU) vestibles com a acceleròmetres, dispositiu EEG etc.
 • Detectar paràmetres crítics del senyal. Això pot afectar les taxes de mostreig, la configuració geomètrica, l’amplificació i l’optimització del prefiltrado. 

4.1 Processament de senyals de EEG

4.2 Disseny i implementació de la API de serveis RESTful per al processament de senyals

Paquet 05

ANÁLISI DE BIG DATA PER AL TDAH

 • Definició de l’emmagatzematge de les dades recollides en els Data Lakes;
 • Desenvolupament de la API REST perquè els dispositius emmagatzemen dades en els llacs de dades;
 • Processament de dades en temps real;
 • Disseny de magatzem de dades per a emmagatzemar i analitzar les dades recopilades;
 • Disseny del procés ETL per a poblar el magatzem de dades.

5.1 Definició dels llacs de dades

5.2 Disseny i implementació de la API de serveis RESTful per a Big Data Analytics

5.3 Creació d’un magatzem de dades

5.4 Definició i implementació de processos d’Extracció-Transformació-Càrrega

Paquet 06

Suport a la presa de decisions i visualització per a interessats en el TDAH

 • Identificació de les dependències i preocupacions creuades entre els objectius de les parts interessades;
 • Definició dels indicadors clau de rendiment del sistema (KPI).

6.1 Definició d’indicadors clau de rendiment per al diagnòstic del TDAH

6.2 Disseny i implementació de quadres de comandament per a augmentar l’alfabetització sanitària

6.3 Disseny i implementació de quadres de comandament per a l’avanç de la competència en els serveis sanitaris orientats a les dades

Paquet 07

Intel·ligència artificial per al TDAH

 • Anàlisi d’algorismes predictius d’aprenentatge automàtic (ML) per a tractar les dades recollides (per exemple, EEG, seguiment ocular);
 • Implantació de models de LD centrats en el diagnòstic i la prevenció del TDAH;
 • Avaluació inicial del rendiment dels models ML de TDAH;
 • Desenvolupament de processos en el núvol per a (re)entrenar  models ML personalitzats per al TDAH.

7.1 Anàlisi dels algorismes d’aprenentatge automàtic

7.2 Desenvolupament i entrenament d’algorismes d’aprenentatge automàtic per al TDAH

7.3 Reentrenament automàtic d’algorismes de Machine Learning per a TDAH

7.4 Disseny i implementació de la API de serveis RESTful per a la Intel·ligència Artificial

Paquet 08

Integració i desplegament de la plataforma de Big Data i IA

 • Definició d’una nova arquitectura d’integració RESTful;
 • Implementació de mètriques i indicadors per a detectar la deterioració de la qualitat en l’Arquitectura de Serveis FAIR.
 • Desenvolupament d’eines, catàlegs de dades i especificacions per a donar suport a les dades FAIR;
 • Definició i implementació d’un procés d’alliberament continu per al desplegament de l’arquitectura.

8.1 Especificació de l’arquitectura d’integració i desplegament de programari RESTful

8.2 Identificació i detecció del deute tècnic rellevant en solucions i tecnologies

8.3 Desenvolupament d’eines, especificacions i catàlegs de dades per a donar suport als procediments d’interoperabilitat FAIR

8.4 Definició i implementació d’un procés d’alliberament continu per al desplegament de l’arquitectura d’integració i la garantia de qualitat contínua.

Paquet 09

Avaluació de la detecció del TDAH en XR

 • Valoració clínica de la nova forma BALLADEER de detecció del TDAH per part dels clínics de neurologia i psicologia;
 • Determinar la usabilitat, gratificació, motivació i acceptació dels dispositius tecnològics en les parts interessades del projecte.

9.1 Avaluació clínica dels resultats experimentals

9.2 Avaluació tecnològica dels resultats experimentals

9.3 Proposta de recomanacions per a la detecció del TDAH en la RX

Paquet 10

Explotació, comunicació i difusió

 • Promoure i demostrar les capacitats del sistema;
 • Difondre les capacitats i altres resultats científics notables en les conferències i revistes adequades.

10.1 Comunicació i difusió

10.2 Explotació dels resultats

10.3 Pla de gestió de la propietat intel·lectual

Paquet 11

Qüestions ètiques i jurídiques i prioritats transversals

 • Garantia del tractament de les dades sanitàries conforme a la llei i a l’ètica;
 • Aplicació efectiva dels requisits ètics relatius a la investigació de la IA en el sector sanitari;
 • Proporcionar assistència jurídica en el procés de comercialització de l’eina de suport a la decisió clínica;
 • Garantir un enfocament del projecte basat en les ciències socials.

11.1 Tractament de dades sanitàries conforme a la llei i l’ètica

11.2 Qüestions de gènere

11.3 Qüestions de ciència socioeconòmica i humanitats

11.4 Qüestions de ciència oberta

Projecte Balladeer

© 2019 Lucentia Research Group DLSI, University of Alicante, Alicante, Spain.

Legal Policy. All rights Reserved.

Departament de Lenguages i Sistemes Informàtics Universitat d’Alacant, PO BOX 99 E-03080, Alacant, Espanya​

Logo_uaWeb
Logoballadeer
Conselleria

Últimas noticias